Om Stiftelsen Nor-Fishing

Stiftelsen Nor-Fishing er en ideell/non-profit organisasjon, opprettet og drevet på vegne av norsk sjømatnæring. Stiftelsen Nor-Fishing skal gjennom ulike tiltak fremme utviklingen innenfor marin sektor og har til oppgave regelmessig å avholde internasjonale messer i Norge.

Teknologimesser med eierskap i sjømatnæringen

Stiftelsen arrangerer messene Nor-Fishing og Aqua Nor i Trondheim.

De to messene er internasjonale møtesteder for profesjonelle aktører innen fiskeri og havbruk. I dag er Nor-Fishing og Aqua Nor verdens største teknologimesser rettet mot de to næringene.

Nor-Fishing ble arrangert første gang i 1960, og Aqua Nor for første gang i 1979. Messene er – og har hele tiden vært – en viktig arena for utvikling, innovasjon og salg i næringene. I tillegg har de blitt et forum for faglig utvikling, og det arrangeres konferanser og seminarer med faglig innhold om den siste teknologiske utviklingen innen næringen. Messene arrangeres for fiskeri- og havbruksnæringene – og består også av representanter fra merdkant og fiskebåtdekk via teknologi- og innovasjonsselskaper til styrerom og politisk styring.

Stiftelsen Nor-Fishing

Stiftelsen Nor-Fishing, med ansvar for både messene Nor-Fishing og Aqua Nor, ble opprettet av Stortinget som en selvstendig institusjon i 1992, etter at messene gjennom mange år var arrangert i et samarbeid mellom Fiskeridepartementet, Fiskeridirektoratet og interesseorganisasjoner i næringa.

Siden stiftelsen er selveiet, kanaliseres alle inntektene messene skaper, tilbake til aktiviteter som fremmer utviklingen i marin sektor. Det er ingen eiere som tar ut utbytte eller har andre kommersielle interesser. Gjennom årene er det bygget opp en kapital som virker som en reserve som gir trygghet for videreutvikling og gjennomføring av fremtidige messearrangementer. Dermed har Stiftelsen Nor-Fishing en sikkerhet for å kunne fortsette som en møteplass for innovative løsninger for næringen også i nedgangstider for fiskeri- og havbruksnæringen. Det er gjerne i dårlige tider at stiftelsens betydning er sterkest. Stiftelsen har i tillegg bidratt med blant annet økonomisk støtte til ulike kompetanse- og rekrutteringsaktiviteter i næringen.

Styret i Stiftelsen Nor-Fishing

Stiftelsen forvaltes av et styre bestående av syv medlemmer. Den daglige driften ivaretas av en egen administrasjon som rapporterer til styret. Styret består i hovedsak av representanter fra sjømatnæringen, hvilket betyr at det er næringen selv som styrer utviklingen til messene og andre aktiviteter i regi av stiftelsen. Norges Fiskarlag, Sjømat Norge, Norges sjømatråd, Innovasjon Norge og Trondheim kommune er representert i stiftelsens styre. Næringens direkte involvering i styringen av stiftelsen Nor-Fishing, sikrer at det gjennomføres aktiviteter i tråd med næringens ønsker og behov.

Styret består av følgende medlemmer:

  • Styreleder Kjell Ingebrigtsen, Norges Fiskarlag
  • Nestleder Guri Lerøy Riple, Sjømat Norge
  • Styremedlem Jan Birger Jørgensen, Norges Fiskarlag
  • Styremedlem Camilla Beck, Norges sjømatråd
  • Styremedlem Trond Davidsen, Sjømat Norge
  • Styremedlem Vigdis Harsvik, Innovasjon Norge
  • Styremedlem Morten Wolden, Trondheim kommune